Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Alle door olivenoel-muehle.de aan de klant of bezoeker geleverde diensten zijn uitsluitend gebaseerd op de volgende Algemene Voorwaarden. Afwijkende voorschriften zijn slechts geldig indien zij individueel tussen de Olijfoliefabriek en de klant zijn overeengekomen.

2. Sluiting van het contract

2.1 De aanbiedingen van de online shop vormen een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen in de online shop te bestellen.

2.2 Met de bestelling van de gewenste goederen op het internet doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

2.3 De Macchia Verde Bio Olijfoliefabriek bevestigt de ontvangst van de bestelling onverwijld, en uiterlijk bij de ontvangst van de bestelling. De bevestiging van de bestelling vormt geen wettelijke aanvaarding van onze kant. De aanvaarding van het aanbod door ons vindt pas plaats op het moment dat wij de goederen aan u ter verzending afleveren. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de verzending per e-mail. De klant is echter aan zijn aanbod gebonden gedurende maximaal 14 dagen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt (nabestelling, levering in geval van herbeschikbaarheid).

2.4 Het voorwerp van de overeenkomst zijn de door de klant bestelde goederen. Met betrekking tot de kwaliteit geldt de beschrijving van het aanbod, anders is § 434 lid 1 zin 3 BGB van toepassing.

3. Overeenkomst over de kosten van terugzending van de goederen, herroepingsrecht, uitsluiting van het herroepingsrecht

Overeenstemming over het dragen van de kosten: Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, draagt u de normale kosten van de retourzending indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en indien de prijs van de te retourneren goederen een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of indien, in geval van een hogere prijs van de goederen, u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet heeft verricht op het ogenblik van de herroeping. Anders is de retourzending voor u gratis.

Herroepingsrecht:
De reglementen die hier kunnen worden ingezien, zijn van toepassing.

Uitsluiting van het herroepingsrecht:
indien de goederen werden vervaardigd volgens specificaties van de klant of duidelijk op maat werden gemaakt voor uw persoonlijke behoeften of niet geschikt zijn voor terugzending wegens hun aard. Daarnaast van toepassing op andere gevallen van § 312d lid 4 BGB

4. Levering

4.1 Alle artikelen worden onmiddellijk geleverd indien uit voorraad leverbaar. Uw bestelling wordt geleverd in de landen binnen de Europese Unie die u bij de kassa kunt selecteren.

4.2 De leveringstermijn binnen de Europese Unie bedraagt gewoonlijk 5-7 dagen, tenzij anders vermeld. Meer gedetailleerde informatie met het trackingnummer krijgt u bij het volgen van de zending of op de informatiepagina’s van de desbetreffende logistieke dienstverlener.

4.3 Mocht een artikel op korte termijn niet leverbaar zijn, dan zullen wij u per e-mail informeren over de verwachte levertijd of u een alternatief artikel aanbieden.

5. Verpakking en verzendkosten

De voorwaarden voor de verpakking en de verzendkosten zijn van toepassing en kunnen hier worden bekeken.

6. Betaling, eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle vermelde prijzen zijn brutoprijzen in euro’s en zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde van de Republiek Italië tegen het tarief van 4% of 21%. De prijzen die gelden op de dag van de bestelling zijn van toepassing.

6.2 De in de kassa aangeboden betaalwijzen zijn van toepassing. De preautorisatie vindt plaats wanneer de bestelling is voltooid en wordt geautoriseerd wanneer de factuur wordt uitgereikt. Dit gebeurt op hetzelfde ogenblik als de vrijgave voor verzending. U zult hierover een apart bericht ontvangen. Daarnaast zijn de betalingsvoorwaarden van de dienstverleners PayPal Inc. en Stripe Inc. van toepassing.

6.3 De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden (eigendomsvoorbehoud volgens §§158, 449 BGB). De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elke gedwongen uitvoering door derden van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, door de documenten te overhandigen die nodig zijn voor een interventie; dit geldt ook voor andere vormen van waardevermindering. Onafhankelijk daarvan moet de klant de derden vooraf in kennis stellen van de bestaande rechten op de goederen.

7. Garantie

Indien de aanvullende prestatie door middel van een vervangende levering is verricht, is de klant verplicht de eerst geleverde goederen binnen 30 dagen op onze kosten aan ons terug te zenden. De terugzending van de gebrekkige goederen geschiedt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen onder de bij wet geregelde voorwaarden. Aanvullende overeenkomsten zijn alleen geldig in schriftelijke vorm.

8.  Aansprakelijkheid voor gebreken

8.1 olivenoele.com is aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor garanties is onafhankelijk van schuld. In geval van lichte nalatigheid is de online shop overeenkomstig de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid enkel aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen blijft evenwel beperkt tot de voor de overeenkomst typische voorzienbare schade, voor zover er geen aansprakelijkheid bestaat voor schade aan leven, lichaam of gezondheid. De online shop is in dezelfde mate aansprakelijk voor de schuld van plaatsvervangende agenten en vertegenwoordigers.

8.2 De bepaling van bovenstaand punt (8.1) strekt zich uit tot schadevergoeding naast de prestatie, schadevergoeding in plaats van de prestatie en aanspraken op vergoeding van vergeefse uitgaven, ongeacht de rechtsgrond, met inbegrip van aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging of onmogelijkheid.

9. Gegevensbescherming

Ons privacybeleid is van toepassing en kan hier worden gevonden.

10. Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina’s gemaakt door Macchia Verde Bio zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

11. inhoud en links op onze pagina’s

11.1 De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 (1) van de Duitse Telemedia Wet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

11.2 Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben.
Wij kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk.

De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud kon op het ogenblik van de koppeling niet worden geïdentificeerd. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

12. Slotbepalingen

De geldigheid van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten; het Duitse recht is van toepassing. Met een bestelling worden de algemene voorwaarden van de online winkel aanvaard.
Indien de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien onze maatschappelijke zetel: de arrondissementsrechtbank van Bari (BA).

§ [NR] Gedragscode

De Verkoper heeft zich met betrekking tot zijn online shop [https://olijfolie-molen.nl] onderworpen aan de kwaliteitscriteria van OnTrustNet “OnTrustNet Verified Online Shop”, die via de volgende link https://ontrust.net/shop-guetesiegel-anforderungen kunnen worden ingezien.